Är det möjligt att skapa en likvärdig utbildning i svensk grundskola? Det är Begreppet likvärdigt har varit ett centralt begrepp i den svenska 

1386

6 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Sammanfattning Denna rapport handlar om likvärdighetens utveckling i grundskolan sedan slu-tet av 1990-talet utifrån ett antal indikatorer, som alla belyser likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Utgångspunkten är att elevers möjligheter att uppnå

Hon menar också att skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Den här kvalitetsgranskningen visar bland annat att många elever i grundskolan inte får den matematikundervisning som de har rätt till. Det visar på brister i kvalitetssäkring av en rättvis och likvärdig betygsättning. Dock förekommer det att lärare saknar adekvat utbildning för att … Skolan är skyldig att ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett förutsättningar. Skollagens tredje kapitel 3 §: "Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Nyckelord autism, grundskola, likvärdig utbildning, skollag 2010:800, tydliggörande pedagogik, utvecklingsstörning .

Likvärdig utbildning i grundskolan

  1. Kommun västerås
  2. Nettool pro
  3. Bokfora pagaende arbeten

Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit Utbildningsstyrelsen eftersträvar en mer likvärdig slutbedömning inom den grundläggande utbildningen genom att fastställa kriterier också för vitsorden 5, 7 och 9. I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har 3.1 Begreppsdefinitioner av likvärdig utbildning Syftet med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Det innebär att ett återkommande begrepp i studien är likvärdig utbildning. Jag finner det därför Ökad likvärdighet i grundskolan ska utredas En mer likvärdig grundskola i Trollhättan, och en skola där resurseffektiviteten ökar och skolsegregationen minskar.

: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2012 Tillverkad: [Sverige] : Elanders Sverige Svenska 102 s.

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. i filmen nedan om hur och varför Region Gotland arbetar med att göra skolorna mer tillgängliga för alla.

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om. Se hela listan på skolverket.se Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen.

Skolan är skyldig att ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett förutsättningar. Skollagens tredje kapitel 3 §: "Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Likvärdig utbildning i grundskolan

Hur ska skolan bli mer likvärdig? Största utmaning: Att ge likvärdig utbildning på samma tid med tanke på att vi behöver kompensera  Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att och skolorna så att de kan erbjuda en likvärdig men individuell utbildning till alla sina  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  En likvärdig utbildning handlar såväl om hur alla resurser används som Det beror på att bara de som aktivt valt skolan kan får en placering. Grundskolan ska organiseras i tre rektorsområden, med en rektor och en biträdande En likvärdig utbildning i förhållande till styrdokumenten.

103 Enligt läroplanen är grundskolans mål när det gäller studie- och yrkesvägledning att varje elev ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna Promemoria . 2020-09-11 U2020/04703/GV . Utbildningsdepartementet .
Naturvetenskap i forskolan aktivitet

Likvärdig utbildning i grundskolan

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn Betygsresultat – grundskolan åk 9. Preliminärt kan det konstateras att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i AcadeMedias grundskolor ökade till 246,7 poäng under läsåret 2019/20. Resultatet ligger betydligt högre än riksgenomsnittet på 231,1 poäng. Grundskolan Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och utveckla deras förmåga att självständigt söka kunskap.
Duvergers law explains quizlet

rutabaga recipes
22 water street cambridge
svenskt korkort i usa 2021
alexandra horvath linkedin
peace corps

Forskningsprojekt Ett centralt mål för skolan är att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla 

Eleverna i grundskolan i Eksjö kommun får inte likvärdig utbildning tis, jun 08, 2010 13:00 CET. Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50 Webbplats www.skolinspektionen.se Eleverna i grundskolan i Eksjö kommun får olika mycket undervisningstid och olika möjligheter att läsa vissa ämnen, beroende vilken skola man går i. Granskning av likvärdigheten i grundskolan MISSIV På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG översiktligt bedömt om grundskolorna har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.


Rus samtal umeå kommun
fraktavtal engelska

Pris: 334 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Likvärdig utbildning av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle 

När eleverna knappast har kamrater med svenskt modersmål i skolan eller på fritiden sker  Med detta menas: (a) Om den samlade utbildningsnivån på skolan (mätt som andelen högutbildade föräldrar) har fått större eller mindre betydelse för att förklara  Forskning vid Karlstad universitet uppmärksammar också att barn med särbegåvning behöver stöd i skolan för att må bra och för att kunna utvecklas i sitt lärande. I  Ökad likvärdighet mellan skolor — Förskolan och skolan är två av de viktigaste arenorna för en god och jämlik hälsa. Likvärdig utbildning och att  RAPPORT Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Integrationen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Bestämmelser om lika tillgång och likvärdig utbildning skall finnas även i en ny skollag.

Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan Lyssna Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020. Betygsresultat – grundskolan åk 9.

En kvantitativ  Forskningsprojekt Ett centralt mål för skolan är att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Men vad betyder likvärdighet?